Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kilidi Meclis dışında

 

Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından seçilecek olması parlamento dışında kalan partileri kilit konumuna getirdi. Adaylar partileri dolaşarak destek istiyor. Parlamentoda temsil edilmeyen partiler durumdan memnunken, yoğun ilgi Türkiye’yi kıran kırana geçecek bir seçimin beklendiğini gösteriyor.

 

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de ik­ti­dar ve mu­ha­le­fe­tin aday­la­rı­nın par­la­men­to dı­şı par­ti­le­ri tek tek do­la­şıp des­tek is­te­me­si dik­kat çek­ti. Köş­k’­e aday­lı­ğı­na ke­sin gö­züy­le ba­kı­lan Baş­ba­kan Er­do­ğan ile mu­ha­le­fe­tin ça­tı ada­yı Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu par­la­men­to dı­şı par­ti­ler Saa­det Par­ti­si, Bü­yük Bir­lik Par­ti­si, De­mok­rat Par­ti ve De­mok­ra­tik Sol Par­ti­’yi zi­ya­ret ede­rek des­tek is­te­di. Ça­tı aday İh­sa­noğ­lu ay­rı­ca Mec­li­s’­te gru­bu bu­lu­nan HDP’­yi de zi­ya­ret et­ti. Mec­lis dı­şı ka­lan par­ti­ler son ye­rel se­çim­ler­de dü­şük oy­lar al­mış­tı: SP yüz­de 2.77, BBP yüz­de 1.58, DP yüz­de 0.72, DSP ise yüz­de 0.33. Er­do­ğan ve İh­sa­noğ­lu­’nun se­çim kam­pan­ya­la­rı­na baş­la­ma­dan dü­şük oy ora­nı olan mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ni zi­ya­re­ti ‘se­çim­ler­de par­la­men­to dı­şı par­ti­le­rin oyu be­lir­le­yi­ci ola­ca­k’ şek­lin­de yo­rum­lan­dı. Partilerin görüşleri ise şöyle: BİZİ STEPNE OLARAK KULLANMAK İSTİYORLAR Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Tür­ki­ye­’de ik­ti­dar yüz­de 10 ba­raj­la­rıy­la, is­tih­ba­rat ve kol­luk güç­le­riy­le gü­cü­nü aza­mi nok­ta­da kul­la­nı­yor. Ken­di­mi­zi ifa­de et­mek­te zor­la­nı­yo­ruz. İk­ti­da­rın de­zen­for­mas­yon bül­ten­le­ri ha­li­ne ge­ti­ril­miş elin­de­ki med­ya ya­pı­lan­ma­sı­nı bi­li­yo­ruz. Bi­zi ade­ta step­ne par­ti­ler ola­rak kul­lan­mak is­ti­yor­lar. Tür­ki­ye­’nin kar­puz gi­bi iki­ye ay­rıl­dı­ğı nok­ta­da or­ta­da du­ran par­ti­le­rin sö­zü­nün da­ha faz­la an­lam ifa­de ede­ce­ği­ni söy­le­ye­lim. Biz ba­şın­dan iti­ba­ren ne­tiz. Köşk se­çi­mi ya­rın na­sıl bir Tür­ki­ye­’de ya­şa­ya­ca­ğı­mı­zın se­çi­mi­dir. Ya key­fi bir yö­ne­ti­min ol­du­ğu bir Tür­ki­ye­’de ya da ana­ya­sa­da­ki kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğıy­la, te­mel hak ve hür­ri­yet­ler­le kim­se­nin re­hin ol­ma­dı­ğı bir Tür­ki­ye­’de ya­şa­ya­ca­ğız. Biz ziyaret edilmedik Li­be­ral De­mok­rat Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı Cem To­ker:Biz zi­ya­ret edil­me­dik. Ek­me­led­din Be­y’­in ta­nın­ma­sı açı­sın­dan zi­ya­ret­le­ri önem­li. Bu se­çim­de her bir oy al­tın de­ğe­rin­de ola­cak. İh­sa­noğ­lu­’nun zi­ya­ret et­ti­ği bü­tün par­ti­ler Mec­lis dı­şın­da. Ken­di­si­ni ta­nıt­mak ta­bi­i ki des­tek al­mak için zi­ya­ret­te bu­lu­nu­yor. Za­ma­nı dar ve ta­nın­ma ora­nı dü­şük. Baş­ba­ka­n’­ın zi­ya­ret­le­ri­ni adet ye­ri­ne gel­sin di­ye yap­tı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Baş­ba­kan, ken­di­si ya da baş­ka­sı ol­sa da ka­za­na­ca­ğın­dan emin. Si­ya­si jest ola­rak git­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Baş­ba­kan mu­ha­tap al­mı­yor de­me­sin­ler di­ye. Zi­ya­re­tin Er­do­ğa­n’­a so­mut kat­kı­sı ola­ca­ğı­na ka­tıl­mı­yo­rum. Meclis dışı partiler belirleyici HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel: HDP ola­rak Tür­ki­ye­’de de­mok­ra­si güç­le­riy­le or­tak ha­re­ket edip ilk kez hal­kın se­çe­ce­ği bu cum­hur­baş­ka­nı se­çi­min­de de­mok­ra­si­nin ön­cü ku­rum­la­rı olan si­ya­si par­ti­le­rin des­te­ği­ni de al­mak için bu zi­ya­ret­le­ri yap­tık. Hem Baş­ba­kan hem CHP ve MHP ada­yı zi­ya­ret­le­re baş­la­dı. Biz­de ben­zer zi­ya­ret­ler ya­pa­ca­ğız. Hal­kın ön­cü ku­rum­la­rı olan si­ya­si par­ti­le­rin des­tek­le­ri­ni al­mak için zi­ya­ret­te bu­lun­duk.Aday­lar ge­niş ke­sim­ler­den des­tek al­mak is­ti­yor. Mec­lis dı­şı par­ti­le­rin­de se­çim­ler­de be­lir­le­yi­ci bir oy po­tan­si­ye­li var.  Zi­ya­ret­ler sa­de­ce ne­za­ket zi­ya­re­ti de­ğil ay­rı­ca oy top­la­mak ama­cı ta­şı­yor. Seçimin sonucunu bir oy değiştirebilir SP li­de­ri Mus­ta­fa Ka­ma­lak: Sa­de­ce bir ne­za­ket zi­ya­re­ti ol­sa, par­ti­miz ye­ni ku­rul­muş bir par­ti de­ğil­dir. Yıl­la­rın par­ti­si­dir. Se­çi­min so­nu­cu­nu tek bir oy bi­le de­ğiş­ti­re­bi­lir. De­mek ki şu ya da bu şe­kil­de par­la­men­to dı­şın­da­ki par­ti­le­rin de cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de bir rol oy­na­ya­bi­le­ce­ği dü­şün­ce­si ha­kim­dir. Öy­le­dir de za­ten. SP ge­nel se­çim­ler­de yüz­de 3’e ya­kın oy al­dı. Az de­ğil bu. Ne­ti­ce­de se­çi­mi tek bir oy bi­le de­ğiş­ti­re­bi­lir. Hiç şüp­he­siz ki ne­za­ket zi­ya­re­tin­den zi­ya­de se­çim­le­re et­ki­si ba­kı­mın­dan mec­bu­ri kay­nak­la­nan bir du­rum­dur. Önü­müz­de za­man var. Ka­ra­rı­mı­zı par­ti içe­ri­sin­de gö­rüş­me­le­ri­mi­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra be­lir­le­riz. Şu an aday­lar yüz­de şu ka­dar oy alır, ka­za­nır de­mek seç­me­ni yön­len­dir­me ça­ba­sı­dır. Va­tan­da­şın oyu kim­se­nin ce­bin­de de­ğil­dir. Ziyaretlerin amacı oy tabanları BBP Ge­nel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Des­ti­ci: Her iki ada­yın Mec­lis dı­şı par­ti­le­ri zi­ya­ret­le­ri­nin ön­ce­lik­li ama­cı bu par­ti­le­rin sa­hip ol­duk­la­rı oy oran­la­rı ve ta­ban güç­le­ri­dir. Önü­müz­de­ki se­çim 2’nin 49’dan bü­yük ol­du­ğu bir se­çim ola­cak. Yüz­de 1’ler hat­ta 1 oy da­hi so­nu­cu be­lir­le­ye­bi­lir. Zi­ya­ret­le­rin ama­cı­nın oy ta­ban­la­rı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Cum­hur­baş­ka­nı­nı hal­kın seç­me­si­ni ba­şın­dan be­ri onay­la­dık. Fa­kat ka­nu­nun ken­di için­de çe­li­şen nok­ta­sı var­dı. Mec­lis gru­bu sa­yı­sı ka­dar ya­ni 20 mil­let­ve­ki­li cum­hur­baş­ka­nı­nı ada­yı gös­te­re­bi­li­yor. Mec­lis dı­şın­da­ki par­ti­ler aday gös­te­re­mi­yor. Bi­zim 30 Mart se­çim­le­rin­de yüz­de 2 ban­dın­da oyu­muz var. Re­fe­ran­dum sü­re­cin­de gö­zük­tü ki et­ki ala­nı­mız doğ­ru aday­da ka­rar kı­lı­nır­sa yüz­de 5 ola­cak­tır. Biz şa­hıs­lar üze­rin­den de­ğil de il­ke­ler üze­rin­den ka­rar ve­re­ce­ğiz. Adaylar desteğimizi istiyor DSP lideri Masum Türker: Önceki seçimlerde oylar bölünmesin ya da oyumuz işe yaramayacak diye seçmenlerimiz başka partilere oy verdi. Bu seçimde ise oyların bölünmesi diye bir olay yok. Köşk yarışı iktidar partisinin adayı ile diğer partilerin çatı adayı arasında geçecek. Bizim seçmenimiz arasında hem iktidara hem de muhalefet partilerine oy verenler var. İki aday da bizi ziyaret etti. Adaylar bizim de desteğimizi istiyor. İlk turda adayların seçilme şansı var. Kıl payı geçecek bu seçim. Parlamento dışı partilerin desteğiyle adaylardan birisi kazanabilir. Adayların oy oranı yüzde 43-43 Met­ro­poll Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin Sa­hi­bi Prof. Dr. Özer Sen­car: Her iki ada­yın da par­la­men­to dı­şı ka­lan par­ti­le­rin oy­la­rı­na ih­ti­ya­cı var. Ta­raf­la­rın oy güç­le­ri aşa­ğı yu­ka­rı yüz­de 43-43’tür. Her iki adayın da oy ka­pa­si­te­le­ri­nin kri­tik alan içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu ka­bul ede­bi­li­riz. Hiç­bir ta­raf oy­la­rı­nı kon­so­li­de edip is­te­di­ği ye­re yön­len­di­re­mez. AK Par­ti içe­ri­sin­de Er­do­ğa­n’­a oy ver­me­ye­cek 3-5 pu­an çı­ka­bi­lir. İh­sa­noğ­lu­’na da CHP için­den oy ver­me­ye­cek­ler çı­ka­bi­lir. Do­la­yı­sıy­la Er­do­ğa­n’­ın hem SP hem BBP hem de da­ha kü­çük par­ti­le­rin oy­la­rı­na ih­ti­ya­cı var. Ay­nı şe­kil­de İh­sa­noğ­lu­’nun da ih­ti­ya­cı var. Do­la­yı­sıy­la iki is­min de kü­çük par­ti­ler­den oy is­te­me­si­ni an­lam­lı bu­lu­yo­rum. Er­do­ğa­n’­ı yüz­de 55 İh­sa­noğ­lu­’nu yüz­de 35 gös­te­ren an­ket­le­rin doğ­ru­yu yan­sıt­mı­yor. Ha­zi­ran ba­şın­da ya­pı­lan öl­çüm­le­rin sağ­lık­lı ol­ma­ya­cak. Ha­ber­le­rin al­gı oluş­tur­ma­ya dö­nük ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Sembolik nezaket ziyareti değil Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kemal Özden: Sem­bo­lik bir ne­za­ket zi­ya­re­ti de­ğil. SP ve BBP gi­bi par­ti­le­rin oy ora­nı dü­şük ama oy­la­rın­dan faz­la ta­ban­la­rı var. Şu par­ti­ye oy ver­mez­si­niz ki­me oy ve­rir­se­niz de­di­ği­niz­de en çok oy ve­ri­le­cek par­ti BBP’­dir. SP’­de bu an­lam­da ter­cih edi­li­yor. BBP’­yi yüz­de 3, SP’­yi yüz­de 5 ola­rak dü­şün­mek la­zım. Her iki aday da bu par­ti­le­rin des­tek­le­ri­ni ala­rak meş­ru­iyet ze­mi­ni­ni ge­niş­let­mek is­ti­yor­lar. Bu par­ti­le­rin seç­men kit­le­si­nin gön­lü­nü al­ma­ya her­ke­sin cum­hur­baş­ka­nı ima­jı çiz­me­ye yö­ne­lik plan­lı ba­şa­rı­lı bir po­li­ti­ka ola­rak gö­rü­yo­rum. Par­ti li­der­le­ri­nin ve­re­ce­ği me­saj­lar da önem­li. BBP ile SP’­nin aday çı­kar­ta­ca­ğı­nı zan­net­mi­yo­rum. İlk tur­da iki aday­dan bi­ri­ne ve­re­cek. HDP son se­çim­ler­de al­dı­ğı oy­dan da­ha faz­la­sı­nı ala­cak di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Se­çim­le­rin 2. tu­ra ka­la­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.

METİN ARSLAN – BUGÜN GAZETESİ

http://gundem.bugun.com.tr/iste-kosk-seciminin-kilidi-haberi/1162380

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.