YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTISININ GÜNDEMİ BELLİ OLDU

YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR

Toplantı Yeri   :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

Toplantı Tarihi :05/01/2015-Pazartesi

Toplantı Saati   :16.00

 

BİRİNCİ BİRLEŞİM:

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin bir önceki gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimini yapmak üzere meclis üyeleri arasından nispi oranlamaya göre gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu’nun oluşturulması,
 2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrası gereğince, il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan denetim komisyonu çalışmalarına yardımcı olmak üzere, aynı Kanun maddesinin 2. fıkrası (6360 sayılı Kanununun Değişik Madde 21) uyarınca, denetim komisyonu emrinde uzman personel görevlendirilmesi, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek uzman personele 5393 sayılı Belediye Kanununu 25. maddesinin 3. fıkrası gereğince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılması konusunun görüşülmesi,
 3. 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. maddesi gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 2015 faaliyet döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu olmayan ilçeler için 3’er temsilci, sivil toplum kuruluşu olan ilçeler için 2’şer hayırsever temsilcinin seçilmesi teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

İKİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin’ Sürekli İşçi Kadroları başlıklı 13. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ve aynı Kanunun 36. maddesi gereğince hazırlanan ve yazı ekindeki cetvellerde belirtilen Sürekli İşçi Kadrosu İhdas ve Değişikliğinin onaylanması ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 5642 sayılı teklif yazılarının okunması ve müzakere edilmesi,
 2. İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetler ile yatırımların Kanunlarda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, İl Genel Meclisinin kararına göre kadro unvan değişikliklerinin yapılabilmesi için hazırlanan, 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin daimi kadroya atanmalarında ve daimi işçilerin kadro ve unvan değişikliklerinde esas alınacak “Yalova İl Özel İdaresinde 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Çalışan İşçi Personelin Kadro ve Unvan Değişikliğinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (k) bendi uyarınca onaylanarak yürürlüğe konulması ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 5642 sayılı teklif yazılarının okunması ve müzakere edilmesi,
 3. İl İdare Kurulunun almış olduğu 04.12.2014 tarih ve 127 sayılı kararına istinaden, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. madedesi gereğince, İlimiz Merkez İlçe, Kadıköy Beldesinde “KADIKÖY” ismiyle İlçe Kurulması konusunda İl Genel Meclisi kararının alınarak Yalova Valiliği İdare Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi konusunun görüşülmesi,
 4. İl Genel Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 6 sayılı kararına istinaden, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinin 44 77 38 00 kurumsal kaduyla Etüd Proje Müdürlüğü adına açılan kurumsal kodun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince İl Yazı İşleri Müdürlüğü adına olacak şekilde değiştirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 5623 sayılı talep yazılarının okunması ve müzakere edilmesi,

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince, il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için İl Genel Meclisinin 07/01/2014 tarih ve 4 sayılı kararı ile belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

 

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için İl Genel Meclisinin 08/01/2014 tarih ve 8 nolu kararı ile belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

 

 1. İl Özel İdaresi bünyesinde yol yapım işlerinde sulama amaçlı, kanalizasyon işlerinde vidanjör olarak hizmet vermekte olan 77 ET 267 plakalı kamyonun; köylerde bulunan şahıslara ait fosseptik kuyularının boşaltılması ve kanalizasyon şebekesindeki tıkanıklıkların açılması işlerinde görevlendirilip görevlendirilemeyeceği, görevlendirelecekse tahsil edilecek ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

 

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların Kurum, Firma – Şirket veya Şahısların ticari ve diğer hizmetler sonucunda yaptıkları kazılardan dolayı bozulan kısımları için İl Genel Meclisinin 09/01/2014 tarih ve 9 nolu kararı ile belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre göncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisinin almış olduğu 09/01/2014 tarih ve 10 sayılı kararı ile, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu hazırlanması amacıyla 2014 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

 

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresine Kanunlarla vğrilen görevlerin dışında kalan ve talep edilmesi halinde isteğe bağlı olarak yerine getirilecek hizmetler için İl Genel Meclisinin almış olduğu 09/01/2014 tarih ve 10 sayılı kararı ile 2014 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

 

 1. Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Beldesi sınırlarında, Gebze – İzmir Otoyolunun 24 km. sinde Kılıç Köyü sınırları içerisinden Yalova’ya geçiş sağlayan kavşağın, mevcut Taşköprü Kılıç yoluna bağlanması planlanmış olup, İl Genel Meclisinin 06.04.2010 tarih ve 73 sayılı kararı ile İl Özel İdaresi yol ağına alınması hakkındaki kararın revize edilerek İl Özel İdaresinin yol ağından çıkarılması, söz konusu yolun TCK yol ağına alınması ve yeni bir yol güzergahının belirlenerek D130 kara yoluna bağlanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

 

 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

 1. Yol mesafesinin daha aza indirilmesi ve bu sayede hem ulaşımda kolaylığın sağlanması, hem de ekonomik açıdan sağlayacağı yarar göz önünde bulundurularak, İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulacak komisyon marifetiyle, İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, İlyasköy-Denizçalı-Akkim’den İzmit-Yalova Karayoluna bağlantı sağlayacak şekilde yeni bir yol güzergâhının belirlenerek İl Özel İdaresinin yol ağına alınması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

 

 1. İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan ve 2014 yılı ve öncesinde ruhsatsız, kaçak olarak yapılmış ve yapı sahibince yapı ruhsatı alınmayarak İl Encümeninice yıkım kararı alınmış yazı ekindeki listede belirtilen kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ₺045.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

 

 1. İlimiz Çiftlikköy İlçesi, Laledere Köyü altında, Sarısu deresinin batısında yer almakta olan ve Gemi İhtisas OSB kuruluş yeri olarak belirlenen alanda bulunan özel mülkiyete konu taşınmazlardan 1636 ve 1621 nolu parsellerde yer alan arazilerin kamulaştırma işlemlerinin, 4562 sayılı Kanunun değişik değişik 5’inci maddesi kapsamında ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununu hükümleri çerçevesinde Yalova İl Özel İdaresi tarafından yürütülmesinin mevzuat açısından uygun olup olmadığı hakkında İdare tarafından hazırlanan raporun okunması ve değerlendirilmesi,

 

 1. Dilek ve temenniler,

 

 1. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,

 

 

 

Yaşar DEMİREL

İl Genel Meclis Başkanı

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.